Zeigt alle 8 Ergebnisse

Flexwinkel 0° – 12°, PE 100, Muffe-Spitzende, SDR 11

Gas 10 bar / Wasser 16 bar

Artikel-Nr. d x d1ADLL1Gewicht (kg)
4947D3225225 x 2251412824261058,34
4947D409090 x 9077116258720,94
4947D4110110 x 11083140276851,29
4947D4125125 x 12595157292901,74
4947D4160160 x 160114200335963,15
4947D4180180 x 180115221370994,21
4947D4200200 x 2001252503701046,17
4947D4250250 x 25015631243612310,72


Technische Beschreibung LightFit